EĞİTİM
Ders Detayı

ECO141 - İktisata Giriş I

2023-2024 Güz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ECO141 - İktisata Giriş I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 4
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma
Dersin amacı : Dersin amacı, öğrenciye iktisadi analizin temel kavram ve analiz aletlerini vermektir. Genel olarak öğrencinin gerçek dünya sorunları üzerine ?iktisadi? bir biçimde düşünebilmeleri hedeflenmektedir. Temel odak, iktisadın kavramsal temellerini incelemektir. Ayrıca, ulusal ekonomiler de inceleme konusudur. Milli gelir hesaplamaları, ekonomik büyüme, toplam talep ile arzın oluşumu ve bileşenleri, işsizlik ve enflasyon gibi makroekonomik sorunlar ve bu sorunların karşısında geliştirilen iktisat politikalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Öğrenciler, temel iktisadi terminolojiye hakim olmuşlardır. Talep ve arz fonksiyonları ile piyasa dengesinin işleyişini kavramışlardır. Farklı piyasa türlerini ve bu piyasalarda üretim kararlarının alınış biçimini öğrenmişler, tam ve eskik rekabet arasındaki farkı anlamışlardır. Ayrıca, öğrenciler, milli gelir ve bileşenlerini öğrenmiş, toplam talebinin bileşenleri kavramıştır. İktisadi sorunlar ile bu sorunlar karşısında uygulanacak iktisat politikaları öğrenilmiştir.
Dersin içeriği : Temel iktisadi kavramlarının, piyasa dengesinin oluş biçiminin, rekabet türlerinin, makroekonomik temel ilkelerini, makro dengenin ve sorunların öğretilmesi.
Kaynaklar : K.E. Case, R. C. Fair ve S. M. Oster, Principles of Economics, Prentice-Hall, 10th edition, 2012.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş
2 İktisadın Kapsamı ve Metodolojisi
3 İktisadi Sorun: Kıtlık ve Seçim
4 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
5 Talep ve Arz Uygulamaları, Esneklik
6 Arasınav
7 Hanhalkı Davranışı ve Tüketici Tercihi
8 Üretim Süreci
9 Maliyet Fonksiyonları ve Üretim Kararları
10 Eksik Rekabet
11 Arasınav
12 Makroekonomiye Giriş
13 Milli Gelir Muhasebesi
14 Büyüme, Üretkenlik, İstihdam ve Enflasyon
15 Toplam Harcama ve Gelir
16 Makroekonomi Politikaları
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 10
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 60
Genel sınav 1 30
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel sınava hazırlanma süresi 1 10 10
Toplam iş yükü 31 27 128
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler