EĞİTİM
Ders Detayı

ELE107 - Bilgisayarlar ve Programlama I

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE107 - Bilgisayarlar ve Programlama I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar donanım ve yazılımı ile ilgili temel kavramları vermek ve öğrencilerin bilgisayarların kullanıldığı diğer alanlara rahatça geçebilmeleri için uygun bir altyapı sağlamaktır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Bilgisayarların hangi temel kurallara göre çalıştığını bilir. Giriş/çıkış birimlerini ve ikincil saklama elemanlarını tanır, sınıflandırır ve bunların işlevlerini bilir. Uygulama yazılımlarını ve sistem yazılımlarını tanır, sınıflandırır ve bunların işlevlerini bilir. Akış şeması ve sözde program yöntemleri yoluyla algoritma tasarlayabilir. Bir ağ ortamında çalışmanın esaslarını bilir, güvenlik ve gizlilik sorunlarının bilincindedir. Bilgisayar terminolojisine aşinadır ve bilgisayar kullanımı ile ilgili ahlaki ve sosyal konuların bilincindedir.
Dersin içeriği : Bilgisayarların tarihçesi, Veri gösterimi, Sayı sistemleri, İkili kodlar, Aritmetik işlemler, Boole cebri ve uygulamaları, Bilgisayarın temel yapısı, Uygulama yazılımları ve çoklu medya, Sistem yazılımları ve işletim sistemi, Dosya sistemleri ve dosya yönetimi, Merkezi işlem birimi ve ana bellek, Giriş ve çıkış birimleri, İkincil saklama birimleri, Bilgisayar mimarisi ve organizasyonu kavramları, Bilgisayar ağı kavramları, İnternet ve uygulamaları, Sayısal aygıtlar ve sayısal medya, Bilgisayar güvenliği ve gizliliği, Programlama ve programlama dilleri, Program geliştirme ve yapısal programlama, Veri tabanı ve bilgi sistemi kavramları.
Kaynaklar : 1. Evans A., Martin K., and Poatsy M.A., Technology In Action, Complete, 10/e, Prentice Hall, 2014.; 2. Beekman G. and Quinn B., Digital Planet: Tomorrow's Technology and You, Complete, 10/e, Prentice Hall, 2012.; 3. LaBerta C., Computers Are Your Future, Complete, 12/e, Prentice Hall, 2012.; 4. Brookshear G., Computer Science: An Overview, 11/e, Addison-Wesley, 2011.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş. Bilgisayarların tarihçesi.
2 Sayı, metin, sembol ve imge gösterimleri. Sayı sistemleri, farklı tabanlar arasında dönüşüm. Ondalık sayılar için ikili kodlar, alfasayısal kodlar, hata sezimi ve düzeltme, eşlik biti.
3 İkili tabanda işaretsiz aritmetik. Diğer tabanlarda aritmetik işlemler. Tümleme sistemleri. İşaretli sayı sistemleri, toplama ve çıkarma işlemleri. İkili mantık, mantık geçitleri, doğruluk tablosu, sadeleştirme. Mantık devreleri.
4 Bilgisayarın temel yapısı: Giriş, çıkış, veri işleme, bellek ve veri saklama.
5 Yatay uygulama yazılımları ve ticari yazılımlar. Çoklu ortam ve eğlence yazılımları. Yazılımların yönetimi.
6 İşletim sistemi ilkeleri. İşletim sisteminin görevleri. Bilgisayarın başlatılma süreci. Windows arayüzü. Dosya sistemleri ve dosya yönetimi. Yardımcı programlar.
7 MİB yapısı ve çalışması, denetim birimi, AMB, yazmaçlar, program komutlarının çalıştırılması. Ana bellek türleri ve yapıları, bellek sıradüzeni. Seri ve paralel işleme. Disk üzerinde veri ve dosya organizasyonu. Erişim süresi, veri aktarım hızı.
8 Komut kümesi, komut formatları ve komut ardıştırma. Basit bir bilgisayar mimarisi ve komut kümesi örneği.
9 Ara Sınav
10 Ağ oluşturma ilkeleri, ağ mimarisi ve bileşenleri, iletim ortamları, ağ türleri, telsiz ağ güvenliğinin sağlanması. İnternet altyapısı, İnternet erişimi, İnternet kaynakları ve uygulamaları.
11 Gezgin aygıtlar ve akıllı telefonlar. Tablet ve taşınır bilgisayar çeşitleri. Sayısal veri ve bilgi. Sayısal yayıncılık, müzik, fotoğrafçılık, ve görüntü.
12 Bilgisayar suçları, siber suçlar ve kimlik hırsızlığı. Bilgisayar virüsleri, virüs önleme yazılımları. Erişim denetimi, güvenlik duvarı, şifreleme, parola yönetimi. Gizlilik sorunları.
13 Algoritmalar, programlama dilleri, sözdizimi, anlambilim, derleyiciler. Program yaşam çevrimi. Yukarıdan aşağı programlama. Kimlik tanıtıcılar, ifadeler ve koşullar. Gösterim yöntemleri, akış şemaları, sözde program. Yapısal programlama.
14 Veri tabanlarının temel taşları, veri tabanı türleri ve işleyişi. Veri tabanı ambarı ve saklama. Ticari istihbarat sistemleri. Veri madenciliği.
15 Genel sınava hazırlık haftası
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 4 10
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 4 4 16
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel sınava hazırlanma süresi 1 32 32
Toplam iş yükü 34 64 180
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler