EĞİTİM
Ders Detayı

ELE109 - Ayrık Yapılar ve Algoritmalar

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE109 - Ayrık Yapılar ve Algoritmalar
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz-yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım; Soru-Yanıt; Problem Çözümü
Dersin amacı : Elektrik ve elektronik mühendisliğinde hesaplamalar için gerekli olan matematiksel uslamlama, birleşimsel çözümleme, ayrık yapılar ve algoritmik düşüncenin temellerini vermek.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci; 1. Matematiksel mantık yürütmenin temel ilkelerini kavrar ve kullanır; 2. Ayrık yapılarla ispat yapar; 3. Hesapsal problemlerin doğasını anlar, çözüm ve algoritma geliştirir; 4. Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan kümeler, veri bağıntıları, çizgeler ve ağaçlar ile ilgili temel bilgileri anlar ve uygular.
Dersin içeriği : 1. Mantığın temelleri; 2. İspatın temelleri; 3. Kümeler, fonksiyonlar, seriler, toplamlar, matrisler; 4. Algoritmalar ve karmaşıklık; 5. Sayılar kuramı; 6. Tümevarım ve özyineleme; 7. Sayma; 8. Özyineleme bağıntıları, içerme-dışlama; 9. Bağıntılar; 10. Çizgeler; 11. Çizgelerde en kısa yol problemleri; 12. Ağaçlar ve uygulamaları; 13. Ağaçlarda sıralı gezinme, kapsayan ağaçlar
Kaynaklar : Discrete Mathematics and Its Applications, Eighth Edition, Kenneth H. Rosen
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Mantığın temelleri
2 İspatın temelleri
3 Kümeler, fonksiyonlar, seriler, toplamlar, matrisler
4 Algoritmalar
5 Sayılar kuramı
6 Tümevarım ve özyineleme
7 Sayma
8 Ara sınav
9 Özyineleme bağıntıları, içerme-dışlama
10 Bağıntılar
11 Çizgeler
12 Çizgelerde en kısa yol problemleri
13 Ağaçlar ve uygulamaları
14 Ağaçlarda sıralı gezinme, kapsayan ağaçlar
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 4 20
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 3 42
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 4 6 24
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel sınava hazırlanma süresi 1 40 40
Toplam iş yükü 34 82 178
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler