EĞİTİM
Ders Detayı

ELE110 - Elektrik Mühendisliğine Giriş

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE110 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 5
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE112
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Ders genelde devre teorisine giriş yapmayı ve yarıiletkenlerin temel davranışlarını öğrencilere sunmayı amaçlamaktadır. Bu kurs aynı zamanda öğrenciyi sahip olduğu Ohm yasası, Kirchoff Yasası, yarıiletken materyaller, iletimi ve uygulamaları gibi altyapı bilgilerini içererek mühendisliğe hazırlar ve mesleğine yönelimini hızlandırır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci; Akım gerilim gibi değişkenleri göz önüne alarak bazı basit devre çözümlemelerini yapabilir, Sadece direnç içeren devreleri ve çözümleme yöntemlerini öğrenir, Temel ölçüm cihazlarını kullanarak akım, gerilim ve direnç değerlerini ölçebilir, Yarıiletken malzemeyi ve iletim davranışını anlar, Diyot ve çeşitleri gibi temel elektronik devre elemanlarının ve işlevlerinin farkında olur, Temel bir PN ekleminin yapısını ve davranışını öğrenmiş olur, Basit devreleri çözümlemek için uygulama yöntemlerini kullanır, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, içerdiği faaliyetleri ve ilgili olduğu etik konuları genel anlamda öğrenir.
Dersin içeriği : 1. Ohm kanunu, enerji, güç, bağımsız ve bağımlı kaynaklar 2. Direnç devreleri ve Kirchhoff kanunları 3. Thévenin, Norton and süperpozisyon teoremleri 4. Devre analiz teknikleri 5. Yarıiletkenler, elektronlar ve boşluklar 6. Yarıiletkenlerde iletim 7. Yarıiletken eklemleri, diyotlar 8. Transistörler (BJT, JFET vb.)
Kaynaklar : 1. Nilsson J.W. ve Riedel S.A., Electric Circuits, Pearson- Prentice Hall, 2011.; 2. C. C. Hu, Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits, 2010.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Elektrik ve elektronik mühendisliğinde temel alanlar ve sistemler, Mühendislik Etiği, Ohm Kanunu, Enerji, Güç, Bağımsız ve Bağımlı Kaynaklar
2 Seri ve Paralel Devreler
3 Kirchhoff Voltaj ve Akım Kanunları
4 Thévenin, Norton and Süperpozisyon Teoremleri
5 Göz ve Düğüm Analizleri
6 Arasınav I
7 Yarı İletkenlere Giriş (atomlar, bağlanma, elektronlar ve boşluklar, özgün yarıiletkenler, katkı işlemi, p-tipi and n-tipi yarıiletkenler)
8 Yarı İletkenlerde Elektronlar ve Boşluklar (etkin kütle, enerji bantları, Fermi dağılımı)
9 Elektronların ve Boşlukların Hareketi ve Yeniden Birleşimi (hareketlilik, iletkenlik, sürüklenme ve yayılma akımı)
10 PN eklemi (yani silikon diyot) (denge durumu, ters besleme, düz besleme, diyot denklemi)
11 PN eklemi (yani silikon diyot) (denge durumu, ters besleme, düz besleme, diyot denklemi)
12 Diyot tipleri (güneş hücresi, LED, lazer, tünel diyot vb.)
13 Arasınav II
14 Transistörler (BJT, FET vb.)
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 50
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 3 42
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel sınava hazırlanma süresi 1 20 20
Toplam iş yükü 31 46 144
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler