EĞİTİM
Ders Detayı

ELE227 - Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE227 - Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE225
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Soru-Yanıt, Deney, Diğer: ELE225 SAYISAL SİSTEMLERİN TEMELLERİ dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : ELE225 dersinde anlatılan konuların deneyler yoluyla pekiştirilmesi. Öğrencilerin modern araç ve yöntemler kullanarak, birleşimsel ve ardışıl sistemlerin analizini ve tasarımını yapabilecek seviyeye getirilmesi. Öğrencilerin laboratuvar tecrübesi ile birlikte donanım tanımlama dilleri kullanımında temel yeteneklere sahip olmalarının sağlanması.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Birleşimsel mantık devrelerinin analizini, tasarımını ve uygulamasını yapabilir, Senkron ve asenkron ardışıl mantık devrelerinin analizini, tasarımını ve uygulamasını yapabilir, Sayaç, yazmaç ve bellek yapıları kullanarak tasarım ve analiz yapabilir, Donanım tanımlama dillerinin (HDL) işlevini anlar ve bu dilleri kullanarak devreyi modelleyebilir, analizini ve tasarımını yapabilir.
Dersin içeriği : Mantık kapılarıyla yapılan devrelerin tasarımı ve uygulaması, Sayısal devrelerin donanım tanımlama dili ile gösterimi, Birleşimsel ve ardışıl mantık devrelerinin tasarımı ve uygulaması, Donanım tanımlama dili ile yapılan tasarımların test koşullarının belirlenmesi ve test sonuçlarının yorumlanması.
Kaynaklar : Deney Föyleri. ; Mano M.M., Ciletti M.D., Digital Design, 6/e, Pearson, 2019.; Wakerly J.F., Digital Design: Principles and Practices, 5/e, Pearson, 2018. ; Ciletti M.D., Advanced Digital Design with the Verilog HDL, 2/e, Pearson, 2011.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Sayısal sistemler laboratuvarı için temel bilgiler
2 Sayısal tasarım yazılımlarının tanıtımı
3 Deney 1 için ön çalışma (rapor vb.)
4 Deney 1: Toplayıcılar, çarpıcılar, karşılaştırıcılar, eşlik biti üretimi ve ilgili tasarımlar
5 Deney 2 için ön çalışma (rapor vb.)
6 Deney 2: Kodçözücüler, kodlayıcılar, yolçoklayıcılar ve ilgili tasarımlar
7 Deney 3 için ön çalışma (rapor vb.)
8 Deney 3: Mandal devreleri, flip-floplar, senkron ardışıl devreler ve ilgili tasarımlar
9 Deney 4 için ön çalışma (rapor vb.)
10 Deney 4: Yazmaçlar, kayan yazmaçlar ve ilgili aritmetik/mantık devre tasarımlar
11 Deney 5 için ön çalışma (rapor vb.)
12 Deney 5: Senkron ve asenkron sayaçlar ve ilgili tasarımlar
13 Deney 6 için ön çalışma (rapor vb.)
14 Deney 6: Bellek yapıları, RAM, ROM bellekler ve ilgili tasarımlar
15 Genel sınava hazırlık haftası
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 6 60
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 6 3 18
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 6 5 30
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 12 12
Toplam iş yükü 13 20 60
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler