EĞİTİM
Ders Detayı

ELE301 - Sinyaller ve Sistemler

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Derya Altunay Ders sorumlusu 21
Şubelere Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
21 Çarşamba, 13:40 - 16:30, E7

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE301 - Sinyaller ve Sistemler
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 5
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : MAT236
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu dersin amacı: Öğrencilere ayrık ve sürekli zaman sinyalleriyle sistemlerinin temel özelliklerini öğretmek ve Gerek zaman gerekse frekans bölgelerinde sinyal ve sistem analizi yapabilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır.
Dersin öğrenme çıktıları : Sinyal ve sistemlerle ilgili temel kavramları bilir, bunları sınıflandırabilir Gerek periyodik gerekse aperiyodik giriş sinyalleri için sistem çıkışını hesaplayabilir Frekans ve zaman bölgeleri arasındaki ilişkiyi anlar ve açıklar Sinyal ve sistem analizinde Fourier, Laplace ve z-dönüşümlerini etkin olarak kullanır Örnekleme kuramını anlar ve bu sayede bir sürekli-zaman sinyaliyle onun örneklenmiş versiyonunun arasındaki zaman ve frekans bölgelerindeki ilişkileri söyleyebilir.
Dersin içeriği : Temel sinyal ve sistem kavramları Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin özellikleri Sürekli ve ayrık periyodik sinyallerin Fourier seri açılımları Sürekli ve ayrık sinyallerin Fourier dönüşümleri Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin çıkışlarının hesaplanması Frekans seçici filtreler ve zaman-frekans ilişkisi Laplace dönüşümü ve yakınsama bölgesi z-dönüşümü ve yakınsama bölgesi
Kaynaklar : Oppenheim A.V., Willsky A.S., Nawab S.H., Signals and Systems, 2nd Ed., Prentice Hall, 1997.; Phillips C.L., Parr J., Riskin E., Signals, Systems, and Transforms, 4th Ed., Prentice Hall, 2007.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Temel sinyal özellikleri, ayrık ve sürekli zamandaki temel sinyaller
2 Temel sistem özellikleri, doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemler, katlama integrali ve toplamı
3 LTI sistemlerin özellikleriyle dürtü tepkileri arasındaki ilişki, Türevsel ve fark denklemleriyle tanımlanan sistemler, Sonlu ve sonsuz uzunlukta dürtü tepkisine sahip ayrık sistemler, Blok diyagram gösterimleri
4 Sürekli zamanda periyodik sinyallerin Fourier seri açılımları, Sürekli-zaman Fourier serilerinin özellikleri
5 Ayrık zamanda periyodik sinyallerin Fourier seri açılımları, Ayrık-zaman Fourier serilerinin özellikleri
6 Girişine periyodik sinyal uygulanan sistemlerin çıkışlarının hesaplanması, Basit frekans seçici filtreler ve bunların zaman ve frekans tepkeleri arasındaki ilişki
7 Sürekli-zaman Fourier dönüşümü, Sürekli-zaman Fourier dönüşümünün özellikleri
8 Ayrık-zaman Fourier dönüşümü, Ayrık-zaman Fourier dönüşümünün özellikleri
9 Türevsel denklemler ve fark denklemleriyle tanımlanan sistemlere Fourier dönüşümünün uygulanması, dualite ilişkileri
10 Ara sınav
11 Sürekli-zaman sinyallerinin örneklenmesi, Nyquist kriteri, örtüşme, yeniden kurma ve bantsınırlı aradeğerleme, Sürekli-zaman sinyallerinin ayrık-zamanlı sistemlerle işlenmesi
12 Laplace dönüşümü ve yakınsama bölgesi, Kutup ve sıfırlar, sürekli-zaman Fourier dönüşümünün geometrik hesabı
13 Laplace dönüşümünün özellikleri, z-dönüşümü ve yakınsama bölgesi
14 Kutup ve sıfırlar, ayrık-zaman Fourier dönüşümünün geometrik hesabı, z-dönüşümünün özellikleri
15 Genel sınava hazırlık haftası
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 60
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 6 84
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel sınava hazırlanma süresi 1 14 14
Toplam iş yükü 30 33 150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler