EĞİTİM
Ders Detayı

ELE324 - İletişim Kuramı I

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Prof.Dr. Emre Aktaş Ders sorumlusu 21
Prof.Dr. Cenk Toker Ders sorumlusu 22
Şubelere Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
21 Çarşamba, 13:40 - 16:30, E8
22 Pazartesi, 09:40 - 12:30, E8

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE324 - İletişim Kuramı I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 5
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : ELE301
Eşzamanlı ders(ler) : ELE326
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE326 İLETİŞİM KURAMI LABORATUVARI I dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Dersin amacı aşağıdaki becerileri öğrencilere kazandırmaktır: - Elektronik haberleşmede kipleme ve kipçözme kavramlarını anlamak - Temel analog haberleşme sistemlerinin yapılarını anlamak - Haberleşmede gürültü kavramını, matematiksel temsilini ve gürültünün analog haberleşme sistemlerine etkisini anlamak
Dersin öğrenme çıktıları : Bant geçirgen kiplenmiş sinyallerin karmaşık aşağıbant gösterimini kullanabilmek Temel analog haberleşme yöntemlerini öğrenmek Uyumlu alıcıyı ve faz kaymasının etkisini anlamak Kiplemedeki güç etkinliği ve bantgenişliği etkinliğini anlamak Haberleşmede gürültünün modellenmesini, gürültü analizi için kullanılan temel yöntemleri ve temel analog sistemlerin gürültü performansını bilmek
Dersin içeriği : I. Fourier dönüsümleri ve özelliklerinin gözden geçirilmesi. Sinyallerin doğrusal sistemlerden iletimi. Süzgeçler. II. Genlik kiplemesi (AM). Taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant kiplemesi (DSB-SC) III. Hilbert dönüşümleri. Bant-geçirgen sinyallerin kanonik gösterimi. Bant-geçirgen sistemler. IV. Yan bantların süzülmesi, artık yan bant modülasyonu, tek yan bant kiplemesi (SSB). V. Açı kiplemesi. Sıklık kiplemesi (FM) VI. Olasılıksal süreçler, ilinti fonksiyonu, güç izgesel dağılımı VII. AM kiplemesinde gürültü VIII. FM kiplemesinde gürültü
Kaynaklar : Haykin S., Communication Systems, 4th Ed., Wiley, 2001.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Fourier dönüsümleri ve özelliklerinin gözden geçirilmesi. Sinyallerin doğrusal sistemlerden iletimi. Süzgeçler.
2 Genlik kiplemesi (AM)
3 Taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant kiplemesi (DSB-SC)
4 Hilbert dönüşümleri. Bant-geçirgen sinyallerin kanonik gösterimi
5 Yan bantların süzülmesi, artık yan bant modülasyonu, tek yan bant kiplemesi
6 Frekans bölmeli çoğullama
7 Açı kiplemesi
8 Darbant FM
9 Genişbant FM
10 Ara sınav
11 Olasılıksal süreçler
12 Olasılıksal süreçler
13 AM kiplemesinde gürültü
14 FM kiplemesinde gürültü
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 50
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 6 84
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 20 20
Toplam iş yükü 29 29 146
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler