EĞİTİM
Ders Detayı

ELE326 - İletişim Kuramı Laboratuvarı I

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE326 - İletişim Kuramı Laboratuvarı I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE324
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Soru-Yanıt, Deney, Diğer: ELE324 İLETİŞİM KURAMI I dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Dersin amacı aşağıdaki becerileri öğrencilere kazandırmaktır: - Elektronik haberleşmede kipleme ve kipçözme kavramlarının deney setleri ile uygulanması - Temel analog haberleşme sistemlerinin yapılarının incelenmesi ve uygulanması - Haberleşmede gürültü kavramını ve gürültünün analog haberleşme sistemlerine etkisinin pratik olarak incelenmesi
Dersin öğrenme çıktıları : Bant geçirgen kiplenmiş sinyallerin karmaşık aşağıbant gösterimini pratik sistemlerde ve bilgisayar ortamında kullanabilmek Temel analog haberleşme tekniklerini pratik sistemlerde ve bilgisayar ortamında tasarlayıp uygulayabilmek Mevcut kipleme yöntemlerindeki güç etkinliği ve bantgenişliği etkinliğinin pratik sistemlerde ve bilgisayar ortamında uygulayarak önemini kavramak Haberleşme sistemlerinde gürültüyü bilgisayar ortamında modelleyebilmek, gürültü analizi için kullanılan temel yöntemleri ve temel analog sistemlerin gürültü performansını inceleyebilmek
Dersin içeriği : I. Ölçüm aletleri ile periyodik sinyallerin Fourier analizi. Analog süzgeçler II. Genlik kipleme ve kipçözme sistemleri (AM) III. Taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant kipleme ve kipçözme sistemleri (DSB-SC) IV. Hilbert dönüşümleri veya bant-geçirgen sistemler kullanan Tek Yan Bant kipleme ve kipçözme sistemleri (SSB) V. Sıklık kipleme ve kipçözme sistemleri (FM) VI. Analog kipleme yöntemlerinde gürültünün etkisi VII. Superheterodin alıcılar VIII. Frekans Bölmeli Çoğullama ve Stereo Çoğullama IX. Vurgu filtreleme
Kaynaklar : Laboratuvar el kitabı; Haykin S., Communication Systems, 4th Ed., Wiley, 2001
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Fourier analizi ve analog süzgeçler
2 Fourier analizi ve analog süzgeçler
3 Genlik kipleme (AM) ve taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant kipleme (DSB-SC)
4 Genlik kipleme (AM) ve taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant kipleme (DSB-SC)
5 Ödev 1
6 Tek Yan Bant kipleme (SSB)
7 Tek Yan Bant kipleme (SSB)
8 Ödev 2
9 Sıklık kipleme (FM)
10 Sıklık kipleme (FM)
11 Ödev 3
12 Superheterodin alıcılar, Frekans Bölmeli Çoğullama ve Stereo Çoğullama, Vurgu filtreleme ve Analog Haberleşme Sistemlerinde Gürültü
13 Superheterodin alıcılar, Frekans Bölmeli Çoğullama ve Stereo Çoğullama, Vurgu filtreleme ve Analog Haberleşme Sistemlerinde Gürültü
14 Ödev 4, Ödev 5
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 5 30
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 5 30
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 10 2 20
Uygulama 4 2 8
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 10 1 10
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 5 2 10
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 10 10
Toplam iş yükü 30 17 58
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler