EĞİTİM
Ders Detayı

ELE402 - Mezuniyet Projesi II

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
The Administrator Ders sorumlusu
ELE402 - Mezuniyet Projesi II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 3
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : ELE401
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem, Alan Gezisi, Takım/Grup Çalışması, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Deney, Uygulama-Alıştırma, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin amacı : Mezuniyet projesinin amacı öğrencinin daha önce almış olduğu derslerdeki beceri ve bilgileri kullanarak birden çok gerçekçi kısıtı ve mühendislik standartlarını içeren bir ana tasarım deneyimi edinmesidir. İki derslik serinin ikincisi olan bu derste öğrenci verilen gereksinimleri sağlayan bir sistem, bileşen veya süreç tasarımı içeren bir projeyi tamamlar. ELE401 dersinin sonunda belirlemiş olduğu ön tasarım ve tasarım seçenekleri ve parametrelerini temel alarak, bir yazılım veya donanım prototipi oluşturur, tasarım parametrelerini dener ve değerlendirir, yinelemeli bir süreç içerisinde tasarımı iyileştirir.
Dersin öğrenme çıktıları : Bir ön tasarım verildiğinde yazılım veya donanım prototipi geliştirir Yinelemeli bir süreçte tasarım seçimleri yapar, sonuçları yorumlar ve bir sonraki adımı gerekçelendirir Tasarım sürecini raporlayan bir dokuman hazırlar En son tasarım kararlarını verir Bir poster kullanarak tasarımın sunumunu yapar
Dersin içeriği : Bu ders tasarım projesi ile ilgili aşağıda verilen maddeleri içerir. Bu maddelerin hepsi öğrencinin dönem sonunda hazırlayacağı bir raporda açıkça belirtilir. 1. Bir ön tasarım verildiğinde yazılım veya donanım prototipinin geliştirilmesi 2. Prototipim kullanılarak tasarım seçimlerinin ve parametrelerinin denenmesi ve incelenmesi 3. Farklı tasarım seçimlerinin ve parametrelerinin etkilerinin yorumlanması 4. Tasarım seçimlerinin ve parametrelerinin yinelemeli olarak güncellenmesi, herbir güncelleme adımında gözlemlerin ve yorumların yapılması 5. Yinelemeli süreç sonunda en son tasarım kararlarının verilmesi Dersin sonunda, öğrenci proje raporu, en son prototip ve bir poster sunumu hazırlamalıdır.
Kaynaklar : Öğrenci ve ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Proje çalışması.
2 Proje çalışması.
3 Proje çalışması.
4 Proje çalışması.
5 Proje çalışması.
6 Proje çalışması.
7 Proje çalışması.
8 Proje çalışması.
9 Proje çalışması.
10 Proje çalışması.
11 Proje çalışması.
12 Proje çalışması.
13 Proje çalışması.
14 Proje çalışması.
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 1 60
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 14 6 84
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 0 0 0
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 0 0 0
Toplam iş yükü 14 6 84
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler