EĞİTİM
Ders Detayı

ELE427 - İletişim Kuramı Laboratuvarı II

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE427 - İletişim Kuramı Laboratuvarı II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE425
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Soru-Yanıt, Gözlem, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Deney, Diğer: ELE425 İLETİŞİM KURAMI II dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Dersi başarıyla bitirmiş öğrencilerin analogdan sayısala ve sayısaldan analoğa dönüşüm (ADC/DAC) ile sayısal iletişim yöntemlerinin donanım ve benzetim ortamında uygulaması beklenir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi bitirmiş bir öğrenci, Ö.Ç.1. ADC/DAC dönüşümleri ile sayısal iletişim tekniklerinin temellerini kavrar. Ö.Ç.2. farklı kipleme yöntemleri arasındaki görece (dez)avantajları karşılaştırır. Ö.Ç.3. sayısal iletişim sistemlerini donanım ve yazılım olarak modeller. Ö.Ç.4. AWGN ve ISI kanalları anlar ve muhtemel problemleri aşmak için uygun teknikler kullanır. Ö.Ç.5. iletişim sistemlerinin test, ölçüm, kalibrasyon, yapılandırmasında kullanılan ölçüm aletlerini kullanmayı öğrenir.
Dersin içeriği : Örnekleme ve yeniden inşa etme, Darbe genlik kipleme, Zaman bölmeli çoğullama, Darbe zaman kipleme, Darbe kod kipleme, Farksal darbe kod kipleme, Delta kipleme, Taban bant veri iletim metotları, Göz diyagramları, Sayısal modülasyon yöntemleri: ASK, PSK, FSK.
Kaynaklar : ? Laboratuvar el kitabı; ? Şafak, M., Digital Communications, Ders notları, 2012; ? Haykin, S., Communication Systems (4?üncü baskı), Wiley, 2001; ? Sklar, B., Digital Communications (2?nci baskı), Prentice Hall, 2001
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Örnekleme ve yeniden inşa etme
2 Darbe genlik kipleme
3 Ödev 1
4 Zaman bölmeli çoğullama
5 Darbe zaman kipleme: darbe genişlik kipleme, darbe pozisyon kipleme
6 Ödev 2
7 Darbe kod kipleme
8 Farksal darbe kod kipleme, delta kipleme
9 Ödev 3
10 Taban bant veri iletim metotları
11 Göz diyagramları
12 Ödev 4
13 Genlik kaydırmalı anahtarlama, frekans kaydırmalı anahtarlama
14 Faz kaydırmalı anahtarlama
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 5 30
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 4 30
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 5 2 10
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 5 3 15
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 4 5 20
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 15 15
Toplam iş yükü 15 25 60
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler