EĞİTİM
Ders Detayı

ELE444 - Antenler ve Yayılma

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE444 - Antenler ve Yayılma
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE345
Eşzamanlı ders(ler) : ELE440
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE440 ANTENLER VE YAYILMA LABORATUVARI dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu ders, öğrencilerin, tez çalışmalarında, bilimsel araştırmalarında ve çalışma hayatında karşılaşabilecekleri ışıma ve yayılma problemlerini tanıyabilmeleri, modelleyebilmeleri ve mühendislik çözümleri üretebilmelerini sağlamak için; Işıma kuramının temelleri, Anten parametreleri, Tel antenlerden (akım birimlerinden) ışıma, Açıklık antenlerden ışımayı ve eşdeğerlilik kuramı, Anten dizileri, Alıcı antenleri, karşılıklılık kuramı, gürültü, radar erim denklemi, ELF bandında EHF bandına kadar elektromanyetik görüngenin tüm frekans bölgelerinde elektromanyetik dalganın yayılma mekanizmaları, Yayılmanın parametreleri kapsamında ışıma ve yayılma alanlarında sağlam bir temel oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Belirli bir anten geometrisi, sınır koşulları, ve frekans için ışıma integralini yazabilir, Fraunhofer bölgesinde ışıyan elektromanyetik dalgayı bulabilir, Elektromanyetik dalga kuramının Simetri ve dualite, Teklik, Karşılıklılık, Eşdeğerlik ve Güç korunumu kuramlarını kullanarak çeşitli anten yapılarından ışıyan elektromanyetik alanı hesaplayabilir, Yayılımın parametrelerini anlar ve çevreye, geometriye, frekansa, kutuplanmaya ve yayılım ortamına bağlı kısıtları belirleyebilir, Gerçek problemlerde çeşitli anten yapılarından ışıyan elektromanyetik alanı bulunması ve yüksüz ortamda yayılmasını inceleyecek güçlü bir temel sahibidir.
Dersin içeriği : Işıma kuramının temelleri, Anten parametreleri, Birim çift-kutuplu ve halkalardan ışıma, Akım (tel) antenlerden ışıma integralleri, Anten dizileri, Açıklıktan ışıma ve eşdeğerlilik kuramı, Almaç antenler ve gürültü, Radar erim denklemi ve Friis eşitliği, Elektromanyetik dalga yayılımının temelleri, ve frekans, kutuplanma, çevresel etkenler ve geometri kısıtlarına giriş: radar ve iletişim sistemlerinde kullanılan çeşitli frekans bantlarında yansıma, kırılma, oluklanma, çokluyol, kırınım, girişim, atmosferik zayıflama.
Kaynaklar : 1) Collin, R.E., Antennas and Radiowave Propagation, McGraw Hill, 1988.; 2) Balanis, C.A., Antenna Theory, John Wiley and Sons, New York, 1997.; 3) Kraus, J.D., Antennas, McGraw Hill, 1988.; 4) Jordan, E.C. and K.G. Balmain, Electromagnetic Waves and Radiating Systems, Prentice Hall, 1968.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Işıma kuramının temelleri ve ışıma sistemlerine giriş
2 Işıma mekanizması, ışıma integralleri ve anten parametreleri
3 Anten parametrelerine devam, küçük akım elemanından ışıma, küçük akım halkasından ışıma
4 Herhangi bir akım dağılımından ışıma, Işıyan alan bölgeleri
5 Ara sınav
6 Anten dizileri, Dizi çarpanı
7 2-Boyutlu / düzlem diziler, Uçlardan yayılma ve Dikine yayılma dizileri
8 Anten örüntü sentezine giriş
9 Açıklık antenleri, Mikroşerit antenler
10 Almaç antenleri, Göndermeç ve almaç eşdeğer devreleri
11 Ara sınav
12 Friis Göndermeç Eşitliği, Radar Erim Denklemi, Yayılmanın temelleri, yayılma parametreleri
13 Atmosfer katmanları, Kırılma indisi ve etkin dünya modeli, Frekansa göre yayılma, Örüntü kayıpları
14 Atmosferik kayıplar, Yer yansıması, çokluyol, kırınım, girişim, İletişim ve radar için system tasarım örnekleri
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 2 10
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 2 5 10
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel sınava hazırlanma süresi 1 36 36
Toplam iş yükü 33 63 174
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler