EĞİTİM
Ders Detayı

ELE450 - Kablosuz İletişimin Temelleri

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE450 - Kablosuz İletişimin Temelleri
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE425
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt
Dersin amacı : Dersin amacı öğrencilere, kablosuz iletişim sistemlerinde gürültü ve bağ bütçesi, iletişim kanalında yayılım ve kanalın istatistiksel modellenmesi, kanalın başarım üzerindeki etkisi, iletişim sistemlerinde çeşitleme ve çoklu erişim konuları ile ilgili temel kavramların verilmesi ve güncel iletişim sistemlerinin tanıtılmasıdır.
Dersin öğrenme çıktıları : Bu dersin sonunda öğrenci: Kablosuz iletişim kanalındaki yayılma mekanizmaları ve kanalın istatistiksel modellenmesi, Kablosuz kanalın iletişim başarımı üzerindeki etkileri ve bazı başetme teknikleri, Güncel iletişim sistemleri konularında bilgi sahibi olur.
Dersin içeriği : - Gürültü ve bağ bütçesi analizi, - İletişim kanallarında yayılım ve istatistiksel kanal karakterizasyonu, - Kanalın iletişim başarımı üzerindeki etkisi, - Çeşitleme yaratma teknikleri, - Çoklu erişim teknikleri, - GSM ve Wi-Fi hava arayüzü.
Kaynaklar : 1. Molisch, Wireless Communications, 2. Ed., Wiley, 2011 2. Tse, Viswanath, Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press 3. Sklar, Digital Communications: Fundamental and Applications, 2. Ed., Prentice Hall, 2001 4. Proakis, Salehi, Fundamentals of Communication Systems, 2. Ed., Pearson
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş, Güçlendirme ve Zayıflatma, Temel anten parametreleri, Yayılma kaybı, Isıl gürültü, Gürültü sıcaklığı, Gürültü faktörü, Bağ payı, Bağ bütçesi analizi
2 Güçlendirme ve Zayıflatma, Temel anten parametreleri, Yayılma kaybı, Isıl gürültü, Gürültü sıcaklığı, Gürültü faktörü, Bağ payı, Bağ bütçesi analizi
3 Elektromanyetik Yayılma: Yansıma, Kırılma, Kırınım, Saçılma
4 Kablosuz İletişim Kanallarının İstatistiksel Modellenmesi: İki yollu kanal modeli, Dar çaplı sönümlenme: Rayleigh kanal modeli, Ricean kanal modeli, Nakagami-m kanal modeli, Sönümlenme marjı, Doppler izgesi, Seviye geçiş oranı, Sönümlenme ortalama
5 Kablosuz İletişim Kanallarının İstatistiksel Modellenmesi: Geniş çaplı sönümlenme: Log-normal dağılım, Suzuki modeli, Sönümlenme marjı
6 İstatistiksel Genişbant Kanal Modellenmesi: Semboller-arası girişim, Yayılma dağılması: İki-yollu model, Çoklu saçıcılı kanallar, Frekans seçici kanallar, Belirlenimci Zamanla Değişen Kanal modellemesi, WSSUS kanal modeli, dallı gecikme hattı modeli
7 Standart Kanal Modelleri: Darbant kanal modelleri: Belirlenimci ve istatistiksel yaklaşımlar, Hata-Okumura modeli, COST 231 modeli, Motley-Keenan modeli, Genişbant kanal modelleri: Dallı gecikme hattı modeli, Üssel model, COST 207 modeli
8 Arasınav
9 Sönümlenmeli Kanalda Demodülasyon: Sinyal uzayı gösteriminin genişletilmesi, MAP/ML sezici, Düz sönümlenmeli kanallarda hata olasılığı hesabı
10 Çeşitleme Teknikleri: İlinti katsayısı, Uzaysal Zamansal, Frekans ve diğer çeşitleme teknikleri, Seçme, Anahtarlama, Birleştirme ile çeşitleme (Enbüyük oran birleştiricisi, Eşit kazanç birleştiricisi), Çeşitleme kazancında hata olasılığı hesaplama
11 Çoklu Erişim Teknikleri: Çoğullama ve çoklu erişim, FDM/A, TDM/A, FDMA ve TDMA?in başarım karşılaştırması, Hücresel ağlar, frekans yeniden kullanımı, hücre planlaması
12 OFDM?in Temelleri, Verici-alıcı yapısı, Frekans seçici kanallar ve döngüsel önek.
13 GSM Sistemleri: Hava Arayüzü, Mantıksal ve Fiziksel Kanallar, Bağlantı kurulması ve Eldeğiştirme
14 Wi-Fi Sistemleri: OFDMA temelli yerel ağlar, IEEE 802.11a/g/n, IEEE 802.11?de paket aktarımı.
15 Genel sınav
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 5
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 6 55
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 13 3 39
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 13 3 39
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 6 7 42
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 33 43 150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler