EĞİTİM
Ders Detayı

ELE464 - İşletim Sistemleri

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE464 - İşletim Sistemleri
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE336
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : İşletim sistemi bir bilgisayar sisteminin en önemli parçalarından biridir. Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar işletim sistemlerinin temel kavram ve ilkelerini vermektir. Bu ders işletim sisteminin iç yapısı ve bileşenleri, işletim sisteminin sağladığı kaynak yönetimi, işletim sisteminin verdiği hizmetler, ve gerçek zamanlı işletim sistemi konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını hedeflemektedir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci İşletim sistemlerinin hedeflerini ve işlevlerini bilir, İşletim sisteminin mantıksal yapısını açıklar, İşletim sisteminin sağladığı hizmetleri tanır, İşletim sistemlerinin çeşitli bilgisayar kaynaklarını nasıl yönettiğini bilir, Güncel gerçek zamanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olur.
Dersin içeriği : Bilgisayar ve İşletim Sistemi İlkeleri, Görevler ve İzlekler, Karşılıklı Dışlama ve Eşzamanlama, Kilitlenme, Bellek Yönetimi, Çizelgeleme, Giriş/Çıkış Sistemi, Dosya Sistemleri, Çok İşlemcili Sistemler, Güvenlik.
Kaynaklar : Stallings, Operating Systems, Internals and Design Principles, 9/e, Pearson, 2017. Tanenbaum and Boss, Modern Operating Systems, 4/e, Pearson, 2014.; Silberschatz, Galvin, and Gagne, Operating System Concepts, 9/e, John Wiley, 2014.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Bilgisayar sistemlerinin gözden geçirilmesi.
2 İşletim sistemlerinin gözden geçirilmesi.
3 Görevler: Görev durumları, görev tanımlaması, görev denetimi, işletim sisteminin yürütülmesi.
4 İzlekler (iş parçacıkları): Görevler ve izlekler, izlek türleri, çok çekirdekli sistemler ve çok izlekleme.
5 Karşılıklı Dışlama ve Eşzamanlama: Donanım desteği, semaforlar , monitörler, mesaj aktarma.
6 Kilitlenme: Kilitlenmeyi önleme, kilitlenmeden sakınma, kilitlenmeyi yakalama.
7 Bellek Yönetimi: Bellek bölüntüleme, sayfalama, kesimleme.
8 Sanal Bellek: Donanım ve kontrol yapıları, sanal bellek yaklaşımları.
9 Ara sınav
10 Tek işlemcili çizelgeleme, çizelgeleme türleri, çizelgeleme algoritmaları.
11 Çok işlemcili ve gerçek zamanlı çizelgeleme.
12 Giriş/Çıkış Yönetimi ve Disk Çizelgeleme: Giriş/Çıkış aygıtları, Giriş/Çıkış işlevinin organizasyonu, işletim sistemi tasarım hususları, Giriş/Çıkış arabelleğe alma, disk çizelgeleme, RAID sistemleri, disk önbelleği.
13 Dosya Yönetimi: Dosya organizasyonu ve erişimi, dosya dizinleri, dosya paylaşımı, kayıt düzenleme yöntemleri, ikincil bellek yönetimi.
14 İşletim Sistemi Güvenliği: Dışarıdan saldırı ve kötü niyetli yazılım, arabellek taşması, erişim denetimi.
15 Genel sınava hazırlık haftası
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 6 20
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 6 4 24
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 24 24
Genel sınava hazırlanma süresi 1 34 34
Toplam iş yükü 36 69 180
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler