EĞİTİM
Ders Detayı

ELE477 - Elektrik Makinaları II

2023-2024 Güz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE477 - Elektrik Makinaları II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE361
Eşzamanlı ders(ler) : ELE479
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE479 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu derste, öğrencilerin endüstride yaygın olarak kullanılan üç fazlı ve tek fazlı AA elektrik makinelerinin çalışma prensipleri ile bunların kararlı durum eşdeğer devre modellerine ve evreoku şemalarına dayalı olarak performans analizleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: Üç fazlı dağıtılmış sarım prensiplerini ve AA makinelerde manyetik alan tiplerine vakıf olur, Üç fazlı endüksiyon ve senkron makineler hakkında temel kavramları öğrenir, Derste öğrendiği teknikleri kararlı durum eşdeğer devre modellleri ve evreoku şemalarına dayalı olarak üç fazlı AA makinelerin performansını analiz etmek için uygulayabilir, Üç fazlı AA makinelerde uygulanan hız kontrol yöntemlerinin farkında olur, Tek fazlı AA motorların çalışma prensiplerini öğrenir.
Dersin içeriği : Giriş, Birim (Per-Unit) Büyüklükler, Üç Fazlı Transformatörler (Bağlantı biçimleri, devre analizleri, üç faz devrelerde güç akışı, güç faktörü düzeltme), Üç Fazlı Dağıtılmış Sargıların Sarım Prensipleri, Döner Manyetik Alanlar, Sarım Katsayıları, Endüklenen Gerilim, Üç Fazlı Endüksiyon Makineleri (Eşdeğer devre modeli, motor-jeneratör-frenleme kiplerinde çalışma, kilitli rotor ve yüksük çalışma testleri, moment-hız karakteristikleri, anma değerler ve verimlilik, yolverme yöntemleri, hız kontrolu) Senkron Makineler (jeneratör ve motor kipinde çalışma, silindirik ve çıkık kutuplu rotor tipleri, eşdeğer devre modeli ve evreoku şemalaarı, açık ve kısa devre testleri, uyartım sistemleri ve gerilim düzenlemesi, uygulamalar). Tek fazlı endüksiyon motorları (eşdeğer devre, kararlı durumda çalışma, yolalma. Ayrık fazlı, kapasitör tipi ve gölge kutuplu motorlar)
Kaynaklar : Electric Machinery Fundamentals, Chapman, 3rd Ed., McGraw-Hill; Electric Machinery, Fitzgerald, Kingsley, Umans, 5th Ed., McGraw-Hill; Electric Machines, Slemon, Straughen, Addison Wesley; Principles of Electrical Machinery and Power Electronics, Sen, John Wiley; Electromechanics and Electric Machines, Nasar, Unnewehr, 2nd Ed., John Wiley;
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş
2 Üç Fazlı dağıtılmış sargıların sarım prensipleri, döner manyetik alanlar, sarım katsayıları, endüklenen gerilimler
3 Üç fazlı endüksiyon makineleri ? çalışma prensipleri, kararlı durum eşdeğer devre modeli
4 Üç fazlı endüksiyon motorlarının moment ? hız karakteristikleri
5 Üç fazlı endüksiyon makineleri ? kilitli rotor ve açık devre testleri
6 Endüksiyon makinelerinin motor, jeneratör ve frenleme kiplerinde çalışması
7 Anma değerleri ve verimlilik, endüksyion makinelerine yoverme yöntemleri
8 Ara sınav
9 Endüksiyon motorlarında hız kontrol yöntemleri - örnekler
10 Senkron makine ? çalışma prensipleri, silindirik ve çıkık kutuplu rotor tipleri
11 Senkron makinelerin eşdeğer devre modeli ve evreoku şemaları
12 Senkron makine ? Açık ve kısa devre testleri , uyartım sistemleri ve gerilim düzenlemesi
13 Tek fazlı endüksiyon motorları- Eşdeğer devre, kararlı durumda çalışma, yolalma
14 Ayrık fazlı motorlar, kapasitör tipi ve gölge kutuplu motorlar
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 5 10
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 3 42
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 5 4 20
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 35 60 154
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler