EĞİTİM
Ders Detayı

ELE624 - Elektromanyetik Dalga Kuramı II

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE624 - Elektromanyetik Dalga Kuramı II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu ders, öğrencilerin, elektromanyetik dalga kuramının temel ilkelerini tez çalışmalarında, bilimsel araştırmalarında ve çalışma hayatında karşılaşabilecekleri problemlere uygulayabilmeleri ve çözüm üretebilmelerini sağlamak için; Green Fonksiyonları ve çözüm teknikleri, Açıklık ışıması, Fresnel and Fraunhofer Kırınımı, Işıma sistemlerinin temelleri, antenler ve diziler, Saçılma teorisinin temelleri, `Extinction? kuramı, vector Green Fonksiyonları, Radar kesit alanı, radar denklemi ve saçılım kuramını temel örnek cisimlere uygulanması kapsamında kırınım, ışınım ve saçılma alanlarında sağlam bir temel oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Verilen bir geometri ve sınır koşulları için Green Fonksiyonu problem tanımını yapabilir ve derste öğretilen yöntemlerle çözüme ulaşır, Dalga kırınımı, ışıması ve/veya saçılması problemlerini diferansiyel yada integral denklemleri olarak tanımlayabilir, Problem geometrisi, sınır koşulları ve frekans sınırlamalarına uygun olarak çözüm yöntemlerini belirleyebilir, Diferansiyel ve/veya integral denklemlerini uygun yöntemlerle çözer ve sınır koşullarını/değerlerini kullanarak özel çözüm elde eder, Yüksüz ortamda dalga kırınımı, ışıma ve saçılma alanlarında yarık kırınımı, tel anten, açıklık anten, dizi anten, temel örnek cisimlerden saçılma, radar arakesit hesaplaması, radar denkleminin oluşturulması gibi gerçek araştırma problemlerin çözümü için temel donanımlara sahiptir.
Dersin içeriği : Bir boyutlu mekanik sistemler için Green Fonksiyonu çıkarımı, Green Fonksiyonun özellikleri, Özdeğer fonksiyon serisi, türdeş diferansiyel denklem çözümü ve Fourier Dönüşümü yöntemleriyle Green Fonksiyon çıkarımı, Huygen ilkesi ve `Extinction? kuramı, Kirchhoff Yaklaşımı, Fresnel ve Fraunhofer Kırınımı, Vektör Green Kuramı, Stratton-Chu Formülü, Eşdeğerlilik Kuramı, Işıma kuramının temelleri, ve anten teorisinin tel, açıklık ve dizi antenlerde uygulamaları, Saçılma kuramının temelleri, arakesitler ve saçılma genlik fonksiyonları, Radar Denklemi, Rayleigh Saçılması, Born Yaklaştırması, Mie Saçılması, Kutupsal radar temelleri, Yalıtkan ve iletken silindir, küre ve kama gibi temel örnek cisimlerden dalga saçılmasının çıkarımı.
Kaynaklar : Ishimaru, A., Electromagnetic Wave Propagation, Radiation and Scattering, Prentice Hall, 1991.; ; Kong, J.A., Electromagnetic Wave Theory, John Wiley, 1986.; ; Balanis, C.A., Advanced Engineering Electromagnetics, John Wiley, 1989.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Bir boyutlu mekanik sistemler için Green Fonksiyonu çıkarımı,
2 Özdeğer fonksiyon serisi, türdeş diferansiyel denklem çözümü ve Fourier Dönüşümü yöntemleriyle Green Fonksiyon çıkarımı,
3 Kartezyen, silindirik ve küresel geometrilerde çift-kutuplu uyarımında Green Fonksiyonu uygulamaları
4 Huygen ilkesi ve `Extinction? kuramı,
5 Kırınım kuramı, Fresnel ve Fraunhofer Kırınımı
6 Hüzme dalgalar, Goos-Hanchen Etkisi
7 Vektör Green Kuramı, Stratton-Chu Formülü, Eşdeğerlilik Kuramı
8 Ara sınav
9 Işıma kuramının temelleri, ve anten teorisinin tel antenlerde uygulamaları
10 Açıklık ve dizi antenleri
11 Saçılma kuramının temelleri, arakesitler ve saçılma genlik fonksiyonları, Radar denklemi, Rayleigh Saçılması, Born Yaklaştırması,
12 Kutupsal radar temelleri, Stoke parametreleri, Dairesel ve eliptik arakesitlere uygulanması
13 Yalıtkan ve iletken silindirlerden düzlem dalga saçılmasının çıkarımı, Büyük silindirler ve Watson Dönüşümü
14 Yalıtkan kürelerden Mie Saçılması, ve çift-kutuplu ile aydınlatılan kamalardan saçılma
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 3 25
Sunum 1 5
Projeler 1 10
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 20
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 1 6 6
Proje 1 10 10
Ödevler 3 8 24
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 40 40
Genel sınava hazırlanma süresi 1 50 50
Toplam iş yükü 35 122 242
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler