EĞİTİM
Ders Detayı

MAT123 - Matematik I

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
MAT123 - Matematik I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 4 2 5 6
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt
Dersin amacı : Analizin temel konularına giriş yapmak, limit, türev, integral kavramlarını ve uygulamalarını öğretmek.
Dersin öğrenme çıktıları : Temel fonksiyonları tanımlayabilir, fonksiyonların limitlerini alabilir, sürekliliklerini inceleyebilir. Fonksiyonların türevini alabilir, türev kavramını kullanarak fonksiyonların grafiğini çizebilir ve yorumlayabilir. Maximum ve minimum problemlerini çözebilir. İntegralleri sınıflandırarak integral alma metotlarını kullanabilir. Düzensiz integralleri tanımlar ve çeşitlendirebilir. Türevi ve integrali mesleği ile ilgili konulara uygulayabilir. Dizi kavramını tanır, dizilerin yakınsaklığını analiz eder. Serileri tanır ve seriler için yakınsama testlerini kullanabilir. Verilen fonksiyonların Taylor ve Maclaurin açılımlarını yapabilir.
Dersin içeriği : Fonksiyonlar Limit ve süreklilik Türev ve uygulamaları, Grafik çizimi Maximum ve minimum problemleri İntegral ve alan hesapları Belirli ve belirsiz integraller İntegral alma teknikleri Düzensiz integral İntegralin uygulamaları-hacim, yüzey alanı ve eğri uzunluğu hesapları Diziler ve seriler, Serilerde yakınsaklık testleri Taylor ve Maclaurin serileri
Kaynaklar : Thomas, Calculus and Analytic Geometry, Addison-Wesley 1996.; Silverman R.A, Calculus with analytic geometry, Prentice-Hall Inc. 1985.; Adams, R.A, Calculus, a complete course, Addison-Wesley 2003.; Balcı M., Temel ve Genel Matematik I& II, Balcı Yayınları 2000.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Fonksiyonlar genel tekrar
2 Limit ve süreklilik, sonsuz içeren limitler, asimptotlar
3 Türev ve uygulamaları-Zincir kuralı, Ortalama değer teoremi, Rolle teoremi
4 Grafik çizimi-İçbükeylik, dışbükeylik
5 Maximum ve minimum problemleri
6 Ara sınav
7 İntegrale genel giriş
8 Belirli integraller ve Analizin temel teoremi
9 İntegrasyon teknikleri-Kısmi integral, trigonometrik integral, Rasyonel fonksiyonların integrali
10 Düzensiz integraller ve İntegralin uygulamarı
11 Ara sınav
12 Diziler ve seriler-yakınsama ve ıraksama
13 Serilerde İntegral testi, karşılaştırma testi, oran ve kök testi, Alterne seriler
14 Taylor ve Maclaurin serileri
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 50
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 14 2 28
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel sınava hazırlanma süresi 1 16 16
Toplam iş yükü 45 38 180
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler