EĞİTİM
Ders Detayı

MAT235 - Mühendislik Matematiği I

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
MAT235 - Mühendislik Matematiği I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 4 0 4 5
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : MAT124
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu dersin amacı, bazı temel matematiksel kavramları açıklamak ve bu kavramların karşılaşılabilecek çeşitli mühendislik problemlerini çözmede nasıl kullanılabileceğini göstermektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Diferansiyel denklemleri mühendislik problemlerine uygular, kendi bilim alanında kullanılan matematiksel kavramları tanımlar, öğrendiği matematiksel kavramlar arasındaki ilişkileri yorumlar, kurduğu matematiksel ilişkileri karşılaşabileceği problemleri çözmek için uygular.
Dersin içeriği : Diferansiyel denklemler ve çözümleri Lineer cebir Diferansiyel denklem sistemleri ve çözümleri Diferansiyel denklemlerinin seri çözümleri
Kaynaklar : 1) Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9th Edition, Wiley, 2006.; 2) W. E. Boyce and R. C. DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary-Value Problems, 9th Edition, Wiley, 2000.; 3) F. B. Hildebrand, Advanced Calculus for Applications, 2nd Edition, Prentice-Hall, 1976.; 4) S. L. Ross, Differential Equations, 3rd Edition, Wiley, 1984.; 5) Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3th Edition, Wiley, 2006.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Birinci basamaktan diferansiyel denklemler, Giriş, Temel kavramlar
2 Ayrışabilen ve homojen diferansiyel denklemler, Modelleme
3 Tam diferansiyel denklemler, integral çarpanları
4 İkinci basamaktan lineer diferansiyel denklemler, Temel kavramlar
5 Lineer bağımsızlık, Wronskian, Homojen diferansiyel denklemler teorisi
6 Ara sınav
7 Homojen olmayan diferansiyel denklemler teorisi, Belirsiz katsayılar ve katsayıların değişimi
8 Yüksek basamaktan lineer diferansiyel denklemler, Yukarıda verilmiş olan kavramların genelleştirilmesi
9 Lineer cebir ve Matris Teorisi, Vektörler, Matrisler, Matrislerle işlemler
10 Lineer denklem sistemlerinin çözümleri AX=B, Cramer kuralı
11 Ara sınav
12 Özdeğer ve özvektörler, Dik matrisler, Köşegenleştirme
13 Diferansiyel denklem sistemleri
14 Diferansiyel denklemlerinin seri çözümleri
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 50
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel sınava hazırlanma süresi 1 10 10
Toplam iş yükü 31 26 150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler