EĞİTİM
Ders Detayı

TKD104 - Türk Dili II

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
TKD104 - Türk Dili II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 2 0 2 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt
Dersin amacı : Türk dilinin söz dizimi özelliklerini ana çizgileriyle tanıtmak; metin çözümleme becerisini geliştirmek; Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmak.
Dersin öğrenme çıktıları : Öğrenci bu dersin sonunda aşağıdaki özellikleri kazanacaktır: 1. Türkçenin söz dizimi özelliklerini kavrayabilme, 2. Türkçenin cümle yapısı ile ilgili özelliklerini kavrayabilme, cümle çeşitlerini belirleyebilme, 3. Doğru ve anlaşılır cümle kurabilme, 4. Farklı metinler üzerinde cümle çözümleyebilme becerisini kazanabilme, 5. Anlatım bozukluğundan kaynaklanan iletişim sorunlarını belirleyebilme, 6. Bilimsel yazılarda Türk dilinin özelliklerini kavrayabilme, 7. Yazılı ve sözlü anlatım türlerinin özelliklerini kavrayabilme.
Dersin içeriği : 1. Söz dizimi, Kelime grupları, 2. Cümle, cümlenin ögeleri ve cümle dışı ögeler; cümle çeşitleri, 3. Çeşitli metinler üzerinde cümle tahlilleri; 4. Kurallara aykırı yazılmış metinlerin incelenmesi, 5. Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları, 6. Yazılı Anlatım Türleri, 7. Sözlü Anlatım Türleri.
Kaynaklar : ERGİN, Muharrem (2003), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay.; KORKMAZ, Zeynep, Hamza Zülfikar vd. (2003), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara: Yargı Yay.; YENİÇERİ, Hüseyin vd. (2011), Dil ve Anlatım, Gazi Kitabevi, ANKARA
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Ders programı hakkında genel bilgi. Kaynakların belirtilmesi. Ödev programının belirlenmesi.
2 Söz dizimi, Sözcük grupları.
3 Söz dizimi, Sözcük grupları.
4 Söz dizimi, cümle ögeleri .
5 Söz dizimi, cümle çeşitleri.
6 Günlük yaşamda, basın yayın organları, internet vb.nde karşılaşılan söz dizimi yanlışlarının örneklenmesi.
7 Söz dizimi yanlışlarının örneklenmesi.
8 Ara Sınav.
9 Anlatım Yöntemleri.
10 Yazılı anlatım türleri hakkında genel bilgi.
11 Yazılı anlatım türleri örnekleri.
12 Yazılı anlatım türleri örnekleri.
13 Sözlü anlatım türleri hakkında genel bilgi, Sözlü anlatım türleri örnekleri.
14 Dönem konularının genel değerlendirmesinin yapılması ve öğrencilere verilen ödevlerin alınması.
15 Dönem Sonu Sınavı.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 40
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 0
Genel sınav 1 60
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 2 28
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 1 14
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 5 1 5
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 1 2
Genel sınava hazırlanma süresi 1 1 1
Toplam iş yükü 36 6 50
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler