EĞİTİM
Ders Detayı

ELE244 - Elektromanyetik I

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE244 - Elektromanyetik I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 4 0 4 6
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : MAT124
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersi başarıyla bitiren öğrencilerden aşağıdaki becerileri kazanmaları beklenir: Statik elektromanyetik kavramlarını anlamak. Elektrostatik alan ve potansiyeli hesaplayabilmek. Kapasitans hesaplayabilmek. Statik manyetik alanları hesaplayabilmek. Endüktans hesaplayabilmek. Manyetik devreleri anlamak. Enerji, kuvvet ve basınç problemlerini çözebilmek.
Dersin öğrenme çıktıları : Statik elektromanyetik kavramlarını anlamak Elektrostatik alan, potansiyel ve kapasitansı hesaplayabilmek. Manyetostatik alan, vektör potansiyel ve endüktansı hesaplayabilmek. Enerji ve kuvvet problemlerini çözebilmek. Orta seviye elektromanyetik derslerini izleyip anlayabilecek hale gelmek.
Dersin içeriği : Vektörel hesabın tekrarı. Elektrostatik alan, potansiyel. Dielektrikler ve kutuplanma. Kapasitans ve kapasitörler. Elektrostatik kuvvet, basınç, enerji. Durgun elektrik akımı, statik manyetik alanlar. Manyetik vektör potansiyel, manyetik malzemeler ve mıknatıslanma. Endüktans and endüktörler, relüktans, manyetik devreler. Manyetostatik kuvvet ve enerji.
Kaynaklar : Cheng, D.K. , Field and Wave Electromagnetics, Addison Wesley, 1993.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Vektörel hesap
2 Eğrisel koordinat sistemleri. Çizgi, yüzey ve hacim integralleri.
3 Iraksama, gradyant, dönel. İlgili teoremler ve özdeşlikler
4 Coulomb yasası, yük sistemleri ve dağıtılmış yükler.
5 Ara sınav I
6 Gauss yasası, elektrostatik potansiyel.
7 İletkenler, dielektrikler ve statik elektrik alan. Kutuplanma ve eşdeğer yük yoğunlukları.
8 Yerdeğiştirme alanı, dielektrik sabiti, sınır koşulları, kapasitans
9 Elektrostatik enerji ve kuvvet
10 Akım yoğunluğu, Ohm yasası, süreklilik denklemi, Joule yasası ve direnç.
11 Ara sınav II
12 Temel manyetostatik kavramları.Manyetik potansiyel, Biot-Savart yasası
13 Eşdeğer akımlar, manyetik alan şiddeti, manyetik geçirgenlik
14 Endüktans, endüktörler ve manyetik devreler. Manyetik enerji ve kuvvet
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 60
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 18 36
Genel sınava hazırlanma süresi 1 18 18
Toplam iş yükü 31 45 180
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler