EĞİTİM
Ders Detayı

ELE625 - Elektromanyetikte Analitik Yöntemler

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE625 - Elektromanyetikte Analitik Yöntemler
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersi başarıyla bitiren öğrencilerden aşağıdaki becerileri kazanmaları beklenir: - Temel elektromanyetik teoremlerini anlamak. - Düzlem dalga fonksiyonlarını kullanarak modal açılım yapabilmek. - Silindirik dalga fonksiyonlarını kullanarak modal açılım yapabilmek. - Küresel dalga fonksiyonlarını kullanarak modal açılım yapabilmek. - Dalga dönüşümlerini gerçekleştirebilmek.
Dersin öğrenme çıktıları : Elektromanyetik modal açılım kavramlarını anlar Karşılaştığı bir problemi modal açılım teorisini kullanarak modeller, Kurduğu problemi hangi metodla çözebileceğini, yöntemin avantaj ve dezavantajlarını bilir Derste öğrendiği teknikleri ilerideki çalışmalarında uygular Gelişmiş güncel elektomanyetik yöntemleri takip edip anlamaya hazırlıklıdır.
Dersin içeriği : Temel teoremler ve kavramlar. Düzlem dalga fonksiyonları, düzlem dalga fonksiyonları ile modal açılımlar. Modal açılımların dalga kılavuzlarındaki süreksizliklere uygulanması. Silindirik dalga fonksiyonları. Silindirik koordinatlarda modal açılım. Küresel dalga fonksiyonları. Küresel koordinatlarda modal açılım. Silindirik ve küresel yapılardan elektromanyetik yayılma ve saçılma problemlerinin analizi. Dalga dönüşümleri.
Kaynaklar : 1) Roger F. Harrington, Time Harmonic Electromagnetic Fields, McGraw Hill, 1961.; ; 2) Constantine A. Balanis, Advanced Engineerin Electromagnetics, John Wiley & Sons, 1989.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş.
2 Maxwell denklemleri. Kaynak kavramları. Teklik teoremi.
3 Poynting vektörü, güç denge denkleminin nokta ve integral biçimleri.
4 Eşdeğerlik ilkesi. İndüksiyon eşdeğerliği.
5 Karşılıklılık. İntegral denklemler.
6 Dalga denkleminin çözümlerinin oluşturulması.
7 Düzlem dalga fonksiyonları.
8 Düzlem dalga fonksiyonları kullanarak modal açılım.
9 Modal açılımların dalga kılavuzlarındaki süreksizliklere uygulanması.
10 Arasınav
11 Silindirik dalga fonksiyonları. Silindirik koordinatlarda modal açılım.
12 Küresel dalga fonksiyonları. Küresel koordinatlarda modal açılım.
13 Silindirik ve küresel yapılardan elektromanyetik yayılma ve saçılma problemlerinin analizi.
14 Dalga dönüşümleri
15 Final sınavı
16 Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 5 30
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 6 84
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 5 12 60
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 27 27
Genel sınava hazırlanma süresi 1 27 27
Toplam iş yükü 35 75 240
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler