EĞİTİM
Ders Detayı

ELE630 - Sayısal İletişim I

2022-2023 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE630 - Sayısal İletişim I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Amaç öğrencilerin sıralanan konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır: - Toplanır beyaz Gauss gürültülü (TBGG) kanalda alacı tasarımı, - Eşevreli ve eşevresiz sezimlenen sayısal modülasyon yöntemleri , - Blok ve evrişimli kanal kodlama yöntemleri, - Frekans-atlamalı ve doğrudan-dizinli yayılı izge kuramı ve uygulamaları
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci aşağıda sıralanan konularda yeterli bilgiye ve bu bilgileri uygulayabilecek birikime sahip olur: TBGG kanalda alıcının tasarlanması ve başarımının hesaplanması, Karşılaştığı iletişim problemlerinde modülasyon seçimi, Karşılaştığı iletişim problemlerinde kanal kodlamasının seçimi ve sağladığı iyileştirmenin hesaplanması Yayılı izge sistemlerinin sivil ve askeri iletişim sistemlerinde kullanımı ve sağladıkları yararların öğrenilmesi
Dersin içeriği : Eşevreli/eşevresiz sezimleme; ML ve MAP yöntemleri. Frekans, faz ve zaman senkronizasyonu. Uyumlu süzgeç ve ilintili alıcı, Sayısal modülasyon yöntemleri; M-ASK, M-PSK, M-FSK. Modülasyon yöntemlerinin karşılaştırılması; Shannon?un kapasite teoremi Kanal kodlaması; hata yakalayan ve düzelten kodlar; tekrar gönderme yöntemleri; blok ve evrişimli kodlar. Türbo ve LDPC kodlar Yayılı izge iletişimi; Frekans atlamalı ve doğrudan-dizinli yayılı izge kuramı ve uygulamaları. CDMA, uzaklık hesaplama, elektronik harp.
Kaynaklar : Proakis, J., Digital Communications (4th ed.), McGraw Hill, 2000; Haykin, S., Communication Systems (4th ed.), Wiley, 2001; Sklar, B., Digital Communications (2nd ed.), Prentice Hall, 2001
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 AWGN kanalda optimum alıcı, uyumlu süzgeç ve ilintili alıcı. Optimum sezimleyici, ML ve MAP yöntemleri.
2 Karşı kutuplu ve dik sinyalleşme. M-li dik ve ikili dik sinyalleşmede sembol hata olasılığı. Simpleks ve ikili kodlanmış sinyalleşme.
3 M-li PSK, diferansiyel kodlanmış PSK (DEPSK), differansiyel PSK (DPSK)
4 M-li PAM, M-li QAM, evreuyumsuz dik M-li FSK. Modülasyon yöntemlerinin karşılaştırılması, Shannon?un kapasite teoremi
5 Hata kontrol kodlamasının temelleri. Sıfır-bir ve yumuşak kararlı kod çözümü. Hamming ve Öklid uzaklıkları.
6 Doğrusal blok kodlar. Üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, sendrom kod çözüm yöntemi. Sık kullanılan blok kodlardan örnekler. Çevrimsel kodlar, üreteç ve eşlik polinomları, kodlayıcı ve sendrom hesaplayıcısı.
7 1. ara sınav
8 Çevrimsel kodlardan örnekler: Hamming, BCH, RS, CRC ve LDPC kodları. Çoğuşmalı ve rastgele hatalara karşı kodlama. Serpiştirme. (Melez) tekrar gönderme yöntemleri, etkin veri hızı, gecikme ve and paket hata olasılığı
9 Evrişimli kodlar, kod ağacı, durum ve kafes çizenekleri. Sıfır-bir ve yumuşak kararlı kod çözme. Viterbi algoritması. Turbo kodlar
10 Yayılı izge kuramının temelleri. Gürültümsü (PN) diziler. Kasami ve Gold dizileri.
11 Doğrudan-dizili yayılı izge kuramı ve uygulamaları. İşlem kazancı. Uzaklık hesaplama (örnek: GPS sistemi), çok-yol etkisinin ortadan kaldırılması, elektronik harp uygulamaları.
12 2. ara sınav
13 Kod bölmeli çoklu erişim. 2G ve 3G sistemlerinde yayma ve çoklu erişim
14 Frekans atlamalı yayılı izge. Hızlı ve yavaş frekans atlama. AWGN kanalda başarım hesaplanması. Elektronik harp uygulamaları. Çok kullanıcılı frekans atlamalı sistemler.
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 6 5
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 1 5
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 1 12 12
Proje 0 0 0
Ödevler 6 4 24
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 2 30 60
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 38 84 238
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler