EĞİTİM
Ders Detayı

ELE124 - Bilgisayar Programlama

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
S. Esen Yüksel Ders sorumlusu 21
İsmail Uyanık Ders sorumlusu 22
Şubelere Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
21 Perşembe, 08:40 - 11:30, E3
22 Cuma, 08:40 - 11:30, E3

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE124 - Bilgisayar Programlama
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 5
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE122
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme. Diğer: "ELE 122 Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı" dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Dersin ilk ve öncelikli amacı öğrecinin C programlama dilini kullanarak programlamaya giriş bilgileriyle donanmasıdır. Bunun için program analiz, farklı yöntemlerle program yazabilme ve bir sonuca ulaşabilme, verimli program yazma, yazılan programın anlaşılır ve kurallara uygun bir şekilde dokümantasyonun yapılması, programın taranıp hata ayıklanabilmesinin yapılması ve ayrıca modüler bir yazılım oluşturma yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Derste yapısal programlamanın temel taşları verilmeye çalışılmaktadır ve bununla ilgili olarak C programlama dilinde örnekler verilmektedir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci, 1. Yüksek seviye bir programlama dili öğrenmiş olur, 2. Karşılaştığı bir problemi bilgisayar problemi olarak modeller, 3. Kurduğu problemi hangi algoritmalar ve programlama teknikleri ile çözebileceğini, değişik algoritmaların birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir.
Dersin içeriği : Program yapıları ve yüksek seviye programlama dillerine girişProgram analizi. Problem çözümleme. Algoritmaların program olarak uygulanması.Programlardan hata ayıklama.Veri okuma ve depolama.Veri türleri. Kontrol yapılarına girişKarar verme yapıları .İfadeler, karakter dizileri. Hazır işlevler ve kullanıcı işlevleri. Döngü ve iç-içe döngü yapıları.Altyordamlar. Diziler ve indisler. Formatlı çıkış ve dosyalar. İşlev göstergeçleri. Argüman olarak işlevler.Özyineleme. Saklama kavramı ve dinamik veri yapıları. Giriş ve çıkış özellikleri. İfadeler, karakter dizileri. Diziler ve göstergeçler.
Kaynaklar : Deitel P, Deitel H., C How to Program, Pearson. Hanley J, Koffman E., Problem Solving and Program Design in C, Pearson.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Program formları ve yüksek seviye programlama dillerine giriş. İlk C programı, hafıza konseptleri, C dilinde aritmetik.
2 Program analizi. Problem çözümünün tanımlanması. Sözde kod, If-else karar verme yapıları, whiledöngü yapıları.
3 for, switch, do...while, breakvecontinueifadeleri.
4 İşlevler. Modüler programlama ve başlık dosyaları.
5 Diziler
6 İşlev göstergeçleri
7 İşlev göstergeçleri
8 Arasınav
9 Özyineleme
10 C karakterleri ve karakter dizileri
11 Formatlı giriş ve çıkış
12 Dosya işleme
13 Veri yapıları, numaralandırma
14 Dinamik veri depolama, giriş/çıkış yönlendirme
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 60
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 18 18
Genel sınava hazırlanma süresi 1 20 20
Toplam iş yükü 30 46 150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler