EĞİTİM
Ders Detayı

ELE205 - Devre Kuramı Laboratuvarı

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE205 - Devre Kuramı Laboratuvarı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE203
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Soru-Yanıt, Deney, Diğer: 'ELE 203 Devre Kuramı I' kuramsal dersi ile birlikte alınması gerekmektedir.
Dersin amacı : Dersin amacı, öğrencilerin 'ELE 203 Devre Kuramı I' dersi ile edindikleri kuramsal konuları deneysel çalışmalarla desteklemek, ölçüm parametrelerini öğretmek ve elde ettikleri devre teorisi bilgisinin deneysel sonuçlarını değerlendirme kabiliyetlerini geliştirmektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci; Temel ölçüm ekipmanlarını kullanır, Devre üzerinde değişkenler belirler ve ölçümlerini gerçekleştirir, Zamanla değişen devre tepkilerini sığa ve bobin devreleri üzerinden inceler, Kuramsal ve uygulama sonuçlarını birarada gözler ve değerlendirir.
Dersin içeriği : 1. DC devrelerde gerilim ve akım değerlerinin ölçülmesi, Kirchhoff yasalarının, Thevenin ve Norton teoremlerinin ve güç korunumunun deneysel olarak sınanması, 2. Osiloskop ile sinyallerin genliğinin, frekansının ve fazının ölçülmesi, 3. Lissajous örüntülerinin analizi, 4. Birinci dereceden RL devrelerinin tepkilerinin deneysel olarak incelenmesi, 5. Birinci dereceden RC devrelerinin tepkilerinin deneysel olarak incelenmesi, 6. İkinci dereceden RLC devrelerinin tepkilerinin deneysel olarak incelenmesi.
Kaynaklar : Deney Föyleri. ; Nilsson J.W. ve Riedel S.A., Electric Circuits, 10. Baskı, Pearson- Prentice Hall, 2015.; Hayt W.H., Kimmerly J.E., Engineering Circuit Analysis, 8. Baskı, Mc.Graw Hill, 2012.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Devre benzetim yazılımlarının tanıtılması
2 Deney 1 için ön çalışma (rapor vb.)
3 Deney 1: DC devrelerde gerilim ve akım ölçümleri, Kirchhoff yasaları, Thévenin ve Norton eşdeğer devreleri ve güç hesapları
4 Deney 2 için ön çalışma (rapor vb.)
5 Deney 2: Sinyallerin genliğinin, frekansının ve fazının ölçülmesi
6 Deney 3 için ön çalışma (rapor vb.)
7 Deney 3: Lissajous örüntüleri
8 Deney 4 için ön çalışma (rapor vb.)
9 Deney 4: Birinci dereceden RL devrelerinin tepkileri
10 Deney 5 için ön çalışma (rapor vb.)
11 Deney 5: Birinci dereceden RC devrelerinin tepkileri
12 Deney 6 için ön çalışma (rapor vb.)
13 Deney 6: İkinci dereceden RLC devrelerinin tepkileri
14 Çalışma haftası
15 Genel sınav
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 6 48
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 6 12
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 6 3 18
Uygulama 1 1 1
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 6 4 24
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 12 12
Toplam iş yükü 14 20 55
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler