EĞİTİM
ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri

ELE 401 - ELE 402 Mezuniyet Projesi Yönetmeliği

 1. Projelerin Atanması

  Olası ELE 401 - ELE 402 projeleri her bahar döneminde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından önerilir. Öğretim üyeleri bu proje önerilerini Mezuniyet Projeleri Komitesi’ne sunar. Mezuniyet projesinin tasarım ile ilgili olan içeriği öneride özellikle vurgulanır. Bu içerik uygun görülür ise Mezuniyet Projeleri Komitesi tarafından onaylanır. Aksi takdirde komite, proje tanımının yeteri kadar tasarım öğesi içermediği gerekçesi ile ilgili projeyi öneren öğretim üyesini öneriyi gözden geçirmesi hususunda bilgilendirir. Komite tarafından onaylanan proje tanımları, bahar dönemi sonunda ELE 401 dersinin ön koşullarını sağlayan son sınıf öğrencilerine Web üzerinden duyurulur. Tüm projeler hakkında aynı anda bilgilendirilen aday proje öğrencileri ilgi duydukları projenin yürütücüsü olan öğretim üyesi ile irtibata geçerler. Öğrenciler ile öğretim üyesinin uzlaşması halinde ilgili proje bu öğrencilere güz veya bahar dönemi sonu itibariyle atanmış olur. Bu süreçte öğrencilerin karşılaşabileceği tüm sorunlar Mezuniyet Projeleri Komitesi tarafından çözülür.

 2. ELE 401 Mezuniyet Projesi I

  ELE 401 projesi tek bir öğrenciye veya bir öğrenci grubuna atanabilir. Proje bir takım tarafından yürütülecek ise, takım üyeleri iş yükünü nasıl paylaştıklarını net bir biçimde ifade eden açıklamayı dönem başında yazılı olarak sunarlar. Bu dağılımda gerçekleşebilecek herhangi bir değişiklik durumunda öğrenciler bu değişiklikleri gerekçeleri ile beraber proje danışmanlarına yazılı olarak ibraz etmelidirler.

  Öğrenciler dönem boyunca iki adet ara rapor ve bir dönem sonu raporu sunarlar. Tüm raporlar İngilizce yazılmalıdır. Öğrenciler raporlarında ifade edilen çalışmalarla ilgili proje danışmanlarıyla dönem boyunca düzenli olarak görüşmelidirler. Proje danışmanı öğrencilerini ilerleme kaydetmeleri için yönlendirmekle beraber, tasarım aşamalarında aktif olarak rol almaz.

  1. Proje Defteri (ELE 401)

   Öğrenciler yukarıda belirtilen raporlara ek olarak, dönem boyunca gerçekleştirdikleri aşamaları bir proje defterinde haftalık olarak kayıt altına almakla yükümlüdürler. Her eğitim öğretim dönemi 14 hafta olduğundan, dönem sonunda bu defterde en az 14 adet bölüm olması gerekir. Proje bir grup tarafından yürütülüyorsa her öğrenci kendi bakış açısını yansıtacak biçimde ayrı bir proje defteri tutmalıdır. Yapılan işler, üretilen alternatif çözümler, takım arkadaşları arasında ve proje danışmanıyla yapılan görüşmeler bu proje defterine kaydedilir. Proje defteri dönem sonunda proje danışmanına teslim edilir.

  2. Birinci Ara Rapor (ELE 401)

   Birinci ara rapor, dönemin 5. haftası sonunda teslim edilmelidir.

   MS Word versiyonu | PDF versiyonu

   Bu rapor tasarım projesinin içeriğini tanımlar, ilgili problemin gerektirdiği koşul ve kısıtları ortaya koyar. Öğrenciler problem ile ilgili çeşitli kaynaklar vasıtasıyla araştırma yapar, böylece gerekli teknik altyapıyı edinir ve tasarım seçeneklerini belirler. Yapılan bu araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler bu raporda açıkça anlatılmalıdır. Birinci ara raporda olması gereken bölümler şöyledir:

   • Proje tanımı: Tasarım projesinin net tanımı ve gerçekleştirilme amacı. Tasarımın ileride nasıl ve nerede kullanılabileceği bilgisi.
   • Gerçekçi tasarım kısıtları: Tasarım kısıtları açık bir şekilde ifade edilmelidir. Ekonomi, çevre, siyaset, toplum, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık ve güvenlik gerçekçi tasarım kısıtlarına örnektir. Bu konuyla ilgli ayrıntılı bilgi "Proje Tasarım Kısıtları" dokümanında bulunabilir.
   • Mühendislik standartları: Bir veya daha fazla mühendislik standardı belirlenmeli ve tasarım projesinin bu standarda nasıl uyduğu raporda açıkça belirtilmelidir.
   • Geçmiş çalışma bilgisi: Tasarım için elektrik ve elektronik mühendisliği konularıyla ilgili geçmiş çalışma bilgisi gerekir. Bu bölümde tasarım projesinin hangi konularla ilintili olduğu anlatılır. Öğrenciler, daha önceki derslerden öğrendikleri konular ile proje için yaptıkları devam niteliğindeki bireysel araştırmalar sonucunda edindikleri bilgileri raporda ayrı ayrı belirtmelidirler.
  3. İkinci Ara Rapor (ELE 401)

   İkinci ara rapor, dönemin 10. haftası sonunda teslim edilmelidir.

   MS Word versiyonu | PDF versiyonu

   Bu rapor, tasarım problemini çözmek için önerilen muhtelif yöntem ve yaklaşımların üstün ve zayıf taraflarını irdeler. Öğrenciler bu irdeleme sonucunda söz konusu problem için bir ön tasarım belirler. Ön tasarım için gerekli tüm kararlar ve değişkenler raporda açıkça ifade edilmelidir. İkinci ara raporun bölümleri aşağıdaki gibidir:

   • Yöntemler: Olası çözümler, bu çözümlerin zayıf ve üstün yanları.
   • Ön tasarım: Ön tasarımın ayrıntıları, tasarım kararları ve değişkenleri.
  4. Dönem Sonu Raporu (ELE 401)

   Dönem sonu raporu, final sınavlarının son gününde teslim edilmelidir.

   MS Word versiyonu | PDF versiyonu

   ELE401 kapsamında dönem boyunca yapılan tüm faaliyetler bu raporda ayrıntılı ve özenli bir biçimde yer alır. Birinci ve ikinci rapor içerikleri, gerekli görülen düzeltmelerle beraber bu raporun bölümleri olarak dahil edilir. Dönem sonu raporunun içeriği aşağıdaki gibidir:

   • Proje tanımı
   • Gerçekçi tasarım kısıtları
   • Mühendislik standartları
   • Geçmiş çalışma bilgisi
   • Yöntemler
   • Ön tasarım
   • Takım çalışması (proje grup tarafından yürütülüyorsa)

   Takım çalışması bölümü takım üyeleri arasındaki iş bölümünü, dönem boyunca bu iş dağılımında gerçekleşen değişiklikleri, her takım üyesinin projeye olan katkısını ve takım çalışmasının ne derece verimli gerçekleştiğini anlatır.

  5. ELE401'in Notlandırılması

   • Birinci Ara Rapor: 30%
   • İkinci Ara Rapor: 30%
   • Dönem Sonu Raporu: 40%

   Notlandırma, öğrencinin tasarım projesini ara raporlar ile dönem sonu raporunda ne kadar iyi sunduğunu yansıtacak şekilde yapılır.

   Raporların değerlendirilmesine ilişkin yönergeye BURADAN ulaşılabilir.

 3. ELE 402 Mezuniyet Projesi II

  ELE 402, bir önceki dönemde ELE 401 ile başlayan projenin devamı niteliğindedir. Proje danışmanı ve proje öğrencileri aynı olmalıdır. Bu ders kapsamında öğrenciler ELE401'de elde ettikleri ön tasarım üzerinden tasarım sürecine devam ederler.

  Öğrenciler bu süreçte en az iki tane olmak üzere muhtelif tasarım yinelemeleri yapmakla yükümlüdür. Yineleme (iterasyon), genel bir ifadeyle bir süreci iyileştirmek ve hedeflenen sonuca ulaşabilmek için gerekli adımların tekrarlanması anlamına gelir. Tipik bir tasarım döngüsü, öncelikle bir çözüm üretilmesi, ardından bu çözümün uygulanması ve son olarak elde edilen sonuçların sınanması ve değerlendirilmesi şeklinde üç adımdan oluşur. Sonuçların proje gereksinimlerini karşılamaması durumunda yeni çözümler üretilerek bu üç adım tekrarlanır. Tatmin edici sonuçlar elde edilinceye ve hedeflenen amaca ulaşılıncaya kadar bu süreç tekrar edilir.

  Öğrenciler, tasarım yinelemeleri süresince ön tasarım değişkenlerinin belirlenmesi hususunda danışmanlarıyla düzenli olarak görüşür. Bu görüşmeler esnasında yapılan tartışmalar final raporunda belirtilir. Proje danışmanı öğrencilerini doğru bir şekilde yönlendirir, ancak tasarım aşamalarının hiçbirini doğrudan gerçekleştirmez.

  Tasarım süreci boyunca öğrencilerin yerine getirmesi gereken adımlar şöyledir:

  • Ön tasarımda belirlenen yazılım veya donanım prototipi geliştirme.
  • Prototipi kullanarak tasarım seçimlerini ve değişkenlerini sınama ve yorumlama.
  • Yapılan test ve gözlemler sonucunda tasarım seçimlerini ve değişkenlerini her yinelemede güncelleme.
  • Bu yinelemeli süreç sonunda son tasarımda karar kılma.

  Elde edilen prototip, bir ara raporla birlikte proje danışmanına sunulmalıdır.

  1. Proje Defteri (ELE 402)

   Öğrenciler dönem boyunca gerçekleştirdikleri aşamaları bir proje defterinde haftalık olarak kayıt altına alırlar. Proje bir grup tarafından yürütülüyorsa her öğrenci kendi bakış açısını yansıtacak biçimde ayrı bir proje defteri tutmalıdır. Prototip çalışmaları, sonuçlar ve bu sonuçların yorumları, takım arkadaşarı arasında ve proje danışmanıyla yapılan görüşmeler bu proje defterine kaydedilir. Proje defteri dönem sonunda proje danışmanına teslim edilir.

  2. Ara Rapor (ELE 402)

   Ara rapor, dönemin 10. haftası sonunda teslim edilmelidir.

   MS Word versiyonu | PDF versiyonu

   Bu rapor aşağıdaki bölümlerden oluşur.

   • Prototip: Elde edilen yazılım veya donanım prototipi anlatılır.
   • Tasarım yinelemeleri: Her yineleme bir alt bölüm olarak sunulur. Yinelemeler esnasında yapılan gözlemler, elde edilen sonuçlar, bu sonuçların yorumları, tasarım seçimleri ve değişkenlerinde yapılan değişiklikler ve nedenleri açıklanır.
  3. Final Raporu (ELE 402)

   Final raporu, final sınavlarının son gününde teslim edilmelidir.

   MS Word versiyonu | PDF versiyonu

   Final raporu aşağıdaki bölümleri içerir:

   • Proje tanımı
   • Mühendislik standartları
   • Tasarım kısıtları
   • Geçmiş çalışma bilgisi
   • Yöntemler
   • Ön tasarım
   • İlk prototip
   • Tasarım yinelemeleri
   • Son tasarım, kısıtların ve mühendislik standartlarının sağlanması, maliyet analizi
   • Takım çalışması (proje grup tarafından yürütülüyorsa)

   Tasarım yinelemeleri bölümüne hem ara raporda sunulan hem de daha sonra yapılan yinelemeler dahil edilmelidir.

  4. Poster Sunumu

   Öğrenciler proje çalışmalarının son halini bir poster hazırlayarak sunarlar. Bölüm tarafından her yıl bahar dönemi final sınavlarından önce tasarım projeleri sergisi düzenlenir. ELE401/402 derslerini almış tüm öğrenciler posterleri ile ve varsa demo ürünleriyle beraber bu sergiye katılmak zorundadır. Sergi isteyen herkesin ziyaretine açıktır.

   Poster sunumları Poster Hazırlama Yönergesi'ne uygun olarak hazırlanır.

  5. ELE 402'nin Notlandırılması

   • Ara Rapor: 25%
   • Poster sunumu ve (varsa) demo: 25%
   • Final Raporu: 50%

   Notlandırma, projede varılan son ürünü değil, öğrencinin tasarım projesi çalışmasını ara rapor ve dönem sonu raporunda ne kadar iyi açıkladığını ve poster sunumunun başarısını dikkate alarak yapılır.

   Raporların değerlendirilmesine ilişkin yönergeye BURADAN ulaşılabilir.

Önemli Belgeler

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler